Integritetspolicy

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi vet att du som kund förväntar dig viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss – och vi är glada att tillhandahålla det. För att vi på Prylteknik 7H AB ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av Prylteknik. Kundens integritet och förtroende är därmed centralt för Pryltekniks verksamhet.

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att kreditköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas, eller i samband med medlemskap i Prylteknik.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person. 

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Det är Prylteknik 7H AB (org.nr 559329-1189) som är ansvarig för dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.
 

Andra som får del av dina uppgifter

Prylteknik kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Prylteknik eller till våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis får Prylteknik och postförmedlare dina adressuppgifter vid ett e-handelsköp. Detta sker alltid under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från att de används felaktigt. När uppgifterna överförs till annat bolag finns särskilda avtal tecknade med tydliga instruktioner om behandlingsbegränsningar och höga säkerhetskrav.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

 • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna administrera personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet,
 • Leverantör Autel Sverige av vissa varor, bland annat köp och support av Autels sortiment.
 • Affärssystemsleverantörer behandlar kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för administration av kundens köp – som används vid analys för verksamhetsutveckling samt för att kunna ge kunden översyn över sina transaktioner.
 • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Prylteknik använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Prylteknik kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig. I dags läget använder vi Klarna för betalningar.
 • Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida. I dags läget använder vi Google Analytics för detta ändamål.
 • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.
 • Samarbetspartners som utför kreditupplysningar för riskminimering vid kreditgivning.

 

Dessa personuppgifter behandlar Prylteknik 7H AB

Som vi förklarat ovan finns det många situationer i vår relation när Prylteknik behöver få vissa nödvändiga uppgifter om dig, exempelvis vid köp, besök på Prylteknik.se eller när du kontaktar Pryltekniks kundservice.

Personuppgifter du lämnar till oss:

 • Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, person- och samordningsnummer (som även inkluderar siffra för kön), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer,

När du använder Pryltekniks tjänster eller handlar hos Prylteknik sparar våra system en del uppgifter för att underlätta för dig och oss i uppfyllande av vår relation.

Personuppgifter som Prylteknik har samlat in om dig:

 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, inklusive transaktionstidpunkt, IP-adress och betalsätt;
 • Samtal, mail, chatt och meddelanden via sociala medier till Pryltekniks kundservice eller marknadsavdelning;
 • Användarinformation avseende Pryltekniks tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på Prylteknik.se genom sökningar och klick;
 • Teknisk enhetsinformation (såsom mobil, dator eller platta) så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;
 • Information om öppnande e-post och SMS som Prylteknik har skickat till dig, samt vad du klickat på i meddelandet från Prylteknik.

I vissa fall använder Prylteknik personuppgifter från andra källor. Exempelvis använder Prylteknik ibland annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper Prylteknik att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge Prylteknik information om vad som hände efter ett klick på en annons för att Prylteknik ska kunna mäta annonseffektivitet, kunna utveckla affären till kundens önskemål och bli mer relevanta för dig som kund.

Personuppgifter som Prylteknik kan komma att inhämta från tredje part, gäller främst vid fakturering som sker genom oss:

 • Adressuppdatering, kreditupplysning, inkomstuppgift, skulder hos Kronofogden och annan finansiell information.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver Prylteknik ha både klara ändamål och laglig grund för behandlingen. Saknas något av detta kommer Prylteknik inte att behandla dina uppgifter. Vi samlar aldrig in personuppgifter för att de kanske är ”bra att ha” i framtiden.

För att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås (laglig grund) behandlar Prylteknik dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet, ålder och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, inklusive kontroll mot externa källor som Bisnode, BankID, Significat och sms-verifiering;
 • För att administrera din beställning/köp och kundförhållandet, inklusive avisering om leverans, kontakter i samband med försenad leverans, reklamationsärenden och garantiärenden;
 • För att hantera din betalning;
 • För att hantera ditt kreditköp, inklusive kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag, samt egenindrivning av obetalda krediter;
 • För att tillhandahålla dig med information och Prylteknik tjänster;

Om du inte lämnar de personuppgifter som Prylteknik behöver har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla Prylteknik åtaganden i förhållande till dig. Prylteknik kan då inte ingå avtal eller måste kanske avsluta ett ingånget avtalet.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse (laglig grund) behandlar Prylteknik dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

I vissa fall har Prylteknik ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana berättigade intressen är att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster, så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation. Ytterligare ett intresse är Prylteknik affärsutveckling och kundstrategi varför Prylteknik behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för våra kunder. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för Prylteknik.

För följande ändamål behandlar Prylteknik dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse (laglig grund):

 • För kund- och marknadsanalys, affärsutveckling, kundstrategi, samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra produkter och tjänster;
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event.
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk, förhindra olovlig inloggning, samt förebygga, förebygga och utreda/anmäla brott mot företaget

Vidare behandlar Prylteknik ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera kundregister med din postadress.

I vissa fall har Prylteknik bett om ditt samtycke för viss behandling där det är enda möjliga lagliga grund.  

Här behandlar Prylteknik 7H AB dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Prylteknik strävar alltid till att finna alternativa lösningar för dessa undantagsfall. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners för att tillse att de följer våra instruktioner avs. behandlingen.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Prylteknik godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och USA:s Privacy Shield.

Ibland kan det förekomma länkar till externa parter på Prylteknik.se, exempelvis en länk direkt till en produkts producent. Om du besöker de externa parternas websidor kan de behandla dina personuppgifter. Detta ligger dock bortom Pryltekniks kontroll, ansvar och integritetspolicy. 

Såhär länge behandlar Prylteknik 7H AB dina personuppgifter

Prylteknik 7H AB har etablerade gallringsrutiner i sin verksamhet som bestämmer hur länge Prylteknik behandlar dina uppgifter. Som huvudregel kommer dina personuppgifter behandlas till dess att de inte längre behövs för ändamålen i relationen med Prylteknik . Detta är så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga eller rättsliga åtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt lag. När Prylteknik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar Prylteknik uppgifterna endast så länge som det behövs för respektive ändamål. Prylteknik har också rätt att behandla dina personuppgifter under rimlig tid för att tillvarata Pryltekniks rättsliga intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning har Prylteknik rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp genomförts eller att vårt avtal löpt ut. Prylteknik behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis – vilket beror på situationen.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Prylteknik är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

Prylteknik 7H AB skyddar dina personuppgifter

Prylteknik vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar, antivirusprogram och andra tekniska lösningar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Prylteknik har behörighet att ta del av dem. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs behörigt lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom personnummer (inklusive siffra för kön), och eventuell annan information, görs det enligt vedertagna säkerhetsregler. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Prylteknik behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade, något Prylteknik förövrigt uppskattar.

Du har också rätt att begära radering av vissa eller alla dina personuppgifter. I vissa fall har du också rätt att invända mot Prylteknik behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Prylteknik måste spara personuppgifterna.

För de fall Prylteknik behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Prylteknik fryser då behandlingen i möjligaste mån för en förnyad intresseavvägning, vi omprövar helt enkelt vår tidigare gjorda intresseavvägning. För att vi ska behandla dina uppgifter baserat på berättigat intresse måste Prylteknik berättigade intresse väga tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Att ibland ompröva sina beslut är nyttigt och helt i enlighet med Prylteknik värdegrund om att alltid förbättra oss.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du har även rätt att återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och relationen mellan dig och Prylteknik kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Prylteknik tar normalt sett inte betalt för de åtgärder vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls.

Om du inte är nöjd med hur Prylteknik behandlar dina personuppgifter och den information vi gett dig, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över vår hantering av personuppgifter. 

Ändring av Integritetspolicyn

Prylteknik har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer att informeras om på Prylteknik.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft.


Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den dator som används för att besöka webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

Permanenta cookies - Lagras i besökarens webbläsare under en bestämd tid.
Sessions-cookies - Lagras endast tillfälligt. Försvinner när webbläsaren stängs ner.

Prylteknik använder cookies bl.a. för att du som besökare ska få tillgång till webbshoppens alla funktioner och för att ge webbstatistik om bl.a. användandet av webbshoppen, samt för att förbättra webbshoppen för dig genom att t.ex. anpassa denna efter dina önskemål, val och intressen. Statistiken är värdefull för oss för att vi ska kunna utveckla vår webbshop vidare och göra den bättre för dig som kund.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos oss.

Sessions-cookies används främst i syfte att behandla ditt köp.

Genom att använda Pryltekniks webbshop samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Pryltekniks webbshop försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av webbshoppen och webbshoppen kanske inte fungerar som avsett.

Logga in